การวางแผนการเงิน คืออะไร

การวางแผนการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่ การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น

การวางแผนการเงิน คืออะไร

การวางแผนการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่ การออมเงิน การลงทุน หรือการซื้อประกันเท่านั้น การวางแผนการเงิน คือ กระบวนการในการจัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้

เป้าหมายสำคัญต่างๆในชีวิต ได้แก่ การซื้อบ้าน การสมรส ทุนการศึกษาบุตร การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเอง และครอบครัว การเกษียณอายุ การลงทุน การวางแผนมรดก การวางแผนภาษี การมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางในการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้น

การพิจารณาตัดสินใจในแต่ละเรื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้คุณทราบถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายชีวิต  ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงไป  และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้

นักวางแผนการเงิน คือใคร

นักวิชาชีพที่ให้คำแนะนำว่าคุณต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

นักวางแผนการเงิน คือใคร

นักวางแผนการเงินสามารถให้คำแนะนำว่าคุณต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการ

โดยใช้กระบวนการวางแผนการเงิน เพื่อวิเคราะห์ภาพรวม สถานะทางการเงินของคุณ และให้คำแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับคุณ  ได้แก่ การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย  การออมเงิน ภาษี การลงทุน การประกันชีวิต และการเกษียณ ทำให้นักวางแผนการเงินแตกต่างจากที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปที่อาจมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ให้บริการวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ผ่านการอบรมและการสอบ มีประสบการณ์การทำงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์

ไปที่สมาคม

6 ขั้นตอนการวางแผนการเงิน

แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการให้บริการวางแผนการเงิน และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

กำหนดขอบเขตของข้อผูกพันการให้บริการวางแผนการเงิน

กำหนดเป้าหมายส่วนตัว และเป้าหมายการเงินของลูกค้า รวมทั้งจัดลำดับตามความสำคัญ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลูกค้า

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า

ประเมินเป้าหมาย และความต้องการทางการเงินชองลูกค้าตามลำดับความสำคัญ

กำหนด และประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย

จัดทำแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

นำเสนอแผนการเงิน และคำแนะนำให้กับลูกค้า

ตกลงร่วมกันถึงบทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และลูกค้าในการดำเนินตามแผนการเงิน

ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ และข้อกำหนดในการทบทวนสถานการณ์ของลูกค้า

ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย

ประเมินสถานการณ์ใหม่ของลูกค้าที่เกิดขึ้น

มุ่งมั่นดำเนินการตามแผนหากคำแนะนำยังเหมาะสม เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หากจำเป็น

แผนการเงินแบบองค์รวม

แผนการเงินที่ดีไม่ใช่ผลตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียว มันต้องสมดุลในทุกๆด้าน ต้องทำให้คนที่นำแผนไปปฏิบัติมีความสุข ที่สำคัญอีก 10-20 ปีข้างหน้า ยังสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตตามที่ต้องการอีกด้วย

วางแผนการเงิน